Setting

Forgot Password

Language:
  • en
  • ru
  • fr
  • fr
Currency :

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

INHOUD:
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepassing
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Overeenkomsten
Artikel 5: Prijzen
Artikel 6: Levertijden,levering en risico
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9: Keuring en reclame
Artikel 10: Retourzendingen
Artikel 11: Emballage
Artikel 12: Zekerheid
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Adviezen
Artikel 15: Einde overeenkomst
Artikel 16: Overmacht
Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien en voor zover voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking van materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
ondernemer: Benoton die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt, die materialen levert, en/of verwerkt
koper: de partij aan wie Benoton aanbiedingen doet/de partij met wie Benoton een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verwerken producten,
materialen: alle denkbare betonnen, keramische en natuursteen materialen,
aanbieding: de door Benoton aangeboden levering(en/of verwerking) van materialen,
order: order van koper tot levering van materialen door Benoton,
overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding,
partijen: Benoton en de koper gezamenlijk.

ARTIKEL 2. TOEPASSING
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen Benoton en koper.

2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van Benoton, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

3. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de koper worden door Benoton nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. Door het verstrekken van een opdracht aan Benoton wordt de koper geacht volledig in te stemmen met de algemene voorwaarden van Benoton.

5. De algemene voorwaarden van Benoton zijn ook van toepassing ten aanzien van partijen die onder onze leiding of toestemming betrokken zijn bij de uitvoering van werken.

ARTIKEL 3. AANBOD
1. Alle aanbiedingen van Benoton zijn vrijblijvend. Benoton kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Benoton bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Benoton dan kan Benoton het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.

2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door Benoton tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.

3. Benoton kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Benoton alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.

4. Getoonde of verstrekte monsters en gebruikte foto’s gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

5. Alle aanbiedingen van Benoton zijn gebaseerd op en uitgaande van levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van Benoton ondertekend aan Benoton retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door Benoton bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van Benoton eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door Benoton.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien Benoton na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Benoton bepaalt de inhoud van de overeenkomst.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Benoton bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

4. Mondelinge toezeggingen of met eventuele werknemers gesloten overeenkomsten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Benoton zijn bevestigd.

ARTIKEL 5. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn ofwel af fabriek, ofwel franco werk (on)gelost conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer.

2. Prijzen in euro’s gelden per stuk, aantal, meter, m2, m3, ton dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Benoton een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Benoton gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

ARTIKEL 6. LEVERTIJDEN, LEVERING EN RISICO
1. De tussen Benoton en de koper overeengekomen levertijden worden door Benoton zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Benoton spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer.

3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

4. De aflevering geschiedt af fabriek of franco werk (on)gelost, conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van Benoton en hetgeen is overeengekomen.

5. Bij aflevering af fabriek worden de materialen geacht door Benoton te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

6. Bij aflevering franco werk (on)gelost worden de materialen geacht door Benoton te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn (aangevoerd) gelost.

7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Benoton en de schade van Benoton indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.

8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal Benoton die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van Benoton passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van Benoton, gebruikelijke voorwaarden.

9. Indien af fabriek wordt afgeleverd, is Benoton niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

10. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft Benoton de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van Benoton of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.

11. Benoton is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

12. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

13. Wachttijden van de vervoermiddelen zijn voor rekening van koper.
14. Levering op rekening uitsluitend toegestaan na goedkeuring kredietverzekeraar.

ARTIKEL 7. BETALING
1. De betaling van de koopprijs in euro’s inclusief BTW geschiedt binnen een door Benoton vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan Benoton de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.

3. Indien Benoton, dan wel een derde namens Benoton, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.

4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of Benoton ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.

5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Benoton behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Benoton op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Benoton. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.

2. Niet tegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.

3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent Benoton onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

ARTIKEL 9. KEURING EN RECLAME
1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.

2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan Benoton.

3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door Benoton zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.

4. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Benoton hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

5. De rechten van de koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Benoton ter zake van de producten afgegeven garantie.

6. De koper dient Benoton binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Benoton afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

7. Indien schriftelijk is overeengekomen dat door Benoton of door koper een kwaliteitskeuring op bepaalde artikelen zal worden uitgevoerd dient deze keuring voor of bij de aflevering op de daartoe door Benoton aan te geven plaats te geschieden. Alleen indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen komen alle met in kwaliteitskeuring verband staande kosten voor rekening van de koper.

8. Indien de te leveren materialen dienen te voldoen aan specifieke keurmerken of geldende normen bij aflevering van het overeengekomen werk zijn wij niet aansprakelijk indien de materialen later mocht blijken niet aan deze keurmerken of normen voldoen. De koper zal in dit geval zijn eventuele vordering direct naar de fabrikant moeten zenden.

ARTIKEL 10. RETOURZENDINGEN
1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.

2. Beschadigde zaken kunnen nimmer worden teruggenomen.

3. Bij retourzendingen (indien overeengekomen) heeft Benoton het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

ARTIKEL 11. EMBALLAGE
1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door Benoton aangewende meermalen bruikbare emballage(verpakking, pallets e.d.) wordt door Benoton tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

2. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door Benoton aan de koper een creditfactuur gezonden.

ARTIKEL 12. ZEKERHEID
1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Benoton terstond genoegzaam en in de door Benoton gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is Benoton gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.

2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

3. Heeft Benoton de materialen reeds verzonden voordat aan Benoton omstandigheden blijken op grond waarvan Benoton redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door Benoton. Benoton dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van Benoton, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel het herleveren van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Benoton en voor zover Benoton in staat is om soortgelijke zaken te leveren.

2. Benoton is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

3. In geval van levering van producten door Benoton die hij van derden heeft gekocht, verstrekt Benoton op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Benoton van zijn leveranciers verkrijgt.

4. Indien Benoton door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de koper Benoton voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Benoton.

5. Benoton is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Benoton heeft voldaan.

6. Indien de koper Benoton kan aanspreken op de door Benoton afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Benoton.

7. De koper is aansprakelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en/of toestemming voor het gebruik van de geleverde zaken, materialen alsmede voor de hiervoor door de koper verschuldigde betalingen.

ARTIKEL 14. ADVIEZEN
Door Benoton gegeven adviezen of gedane voorstellen of aanwijzingen inzake materialen, constructies, uitvoeringen en toepassingen zijn altijd vrijblijvend. Benoton is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die door adviezen of voorstellen of aanwijzigingen van Benoton mochten ontstaan.

ARTIKEL 15. EINDE OVEREENKOMST
1. Benoton kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surseance van betaling wordt verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 12.

2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Benoton aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Benoton, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

3. Benoton kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.

4. In geval Benoton de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Benoton uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

ARTIKEL 16. OVERMACHT
1. In geval van overmacht is Benoton gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Benoton staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen, brand, vorst, overstroming en het geval dat leveranciers van Benoton in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Benoton de materialen betrekt.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Alle door Benoton aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.

2. Eventuele geschillen tussen Benoton en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Benoton.

3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft Benoton het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.